Betesmark

Vi är av uppfattningen att det är bättre för oss människor att jaga och äta vilda djur än att försöka stänga in djur i lador och betesfållor och mata dem med dåligt foder och med kemiska tillsatser samt med antibiotika. Vi vill inte bidraga till detta miljöslitage genom att arrendera ut marker till djurhållning.

Dessutom kan gammal betesmark med fördel betas naturligt av de vilda djuren tills betet växt igen. Vi vill heller inte stängsla av mark i naturen, eftersom det utgör ett hinder och en fara för de vilda djuren som för människor. Vi vill att all vår mark skall vara lätt att röra sig över.