Skog & lantbruk

Skogsbruket är vår huvudverksamhet och vi har en väl genomtänkt strategi.

Skog

Vi avverkar skogen när det behövs, tex p g a ålder eller av andra orsaker. Det vanligaste under senare år har blivit att vi avverkar stora skogar av gran p g a problem med granbarkborrar. Vi tror på en metod med stora kalhyggen. Vi återplanterar hyggena efter skadorna och diken har lagats, markberedning och därefter så snabbt som det bara går att plantera. Vi hyllar tall och hybridlärk som de trädslag vi helst väljer. Undantagsvis planterar vi lite gran. Vi strävar efter att kunna bli bättre på att anlägga lövskog på skogsmark.

Vi behandlar plantorna mot snytbaggar, vi viltbesprutar plantorna så att de klara de första åren och vi röjer så mycket vi kan. Vi är mycket måna om att både planteringar och ungskogar skall vara av bästa kvalitet. Vi gallrar även mycket i våra skogar. Vi har dessutom prövat att gödsla skogen på olika ställen, med gott utfall.

Vi har skogsbruksplaner för alla skogar och dessa uppdateras löpande för de förändringar vi ser.

Skogsbruket är vår huvudverksamhet och vi har en väl genomtänkt strategi. Vi anser att SKOGSBRUKET är det viktigaste för oss. Skogarna skall brukas och inte lämnas för fri utveckling.

Vårt skogsbruk sker i stor skala med skickliga lokala företagare. I verksamhetens bas finns väl uppdaterade skogsbruksplaner som beskriver skogarna. Vi drivs av att allt växer bättre och snabbare än historiken visar. Därför är det vår ambition att gallra, röja, avverka och plantera i snabbare takt än vad skogsbruksplanerna säger.

Det förändrade klimatet, med ökade temperaturer och kortare vintrar ger att vi också fått förändra vår strategi. Vår utmaning nu är att säkerställa att vi planterar morgondagens skogar på våra marker. Vi måste tillse att rät planta planteras på markerna. Dessa plantor skall förhoppningsvis klara sig bättre i den föränderliga framtiden. De måste klara vind och storm bättre, stora nederbördsmängder likväl som perioder av torka. Vi ser mer och mer hot från olika insekter, mögel och andra sjukdomar.

Vår grunduppfattning är att hålla en mycket hög ambition med att driva verksamheten i bästa samklang med naturen. Vi har en hel del upptäckter och fynd i våra skogar som vi sparar för framtiden. dessa inventerar vi fram lokalt.
Vår grunduppfattning är att den privata skogsbrukaren har bättre kunskap om sina egna marker och värnar miljöer på ett helt annat sätt om han får fortsätta med det istället för att åläggas att göra det.

När det gäller det allmännas intresse av naturvård har vi en följande uppfattning:

Vi äger våra skogar och vi har bestämmanderätten. Vi följer självklart de lagar och regler som det allmänna sätter upp.
Det allmännas naturmål och naturintresse skall bedrivas på de skogar som de svenska medborgarna äger tillsammans. Enbart Sveaskog äger ju 5 miljoner hektar skog. Sedan tillkommer all övrig offentlig skog. Enligt EU:s proportionalitetsprincip står det inte i proportion att belasta små skogsägare med olika ”önskade offentliga naturmål”. Eftersom det allmänna äger så mycket skog i Sverige får man helt enkelt leta reda på naturmålen på det allmännas mark.
Först om man inte hittat miljömålen på det allmännas mark, bör man börja diskutera och förhandla med privata markägare.

I de fall vi hittills avsatt mark till det allmänna är vi bedrövade över hur detta sköts. Det blir t ex drivbänkar för fri utveckling av granbarkborren. Detta är helt oacceptabelt och vi glädjs åt att det allmänna nu äntligen börjar förstå detta och ändrar i sina regler. De bildade naturmålen kan orsaka stor egendomsskada på de omkringliggande produktionsskogarna.

Om vi i slutändan måste förhandla om någon form av naturvård enligt det allmännas syn, är det viktigt för oss att vi blir fullt ersatta för minskningen av marknadsvärdet. Vi måste också förstå vad det är som det allmänna vill bevara och som inte gått att hitta på det allmännas egna marker.

Enligt regeringsformen, dvs den svenska grundlagen gäller att: (Viktigt att komma ihåg är att Expropriationslagen är underställd Regeringsformen och EU-rätt)

18 § Varje medborgares egendom är tryggad genom att ingen kan
tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon
enskild genom expropriation eller annat sådant förfogande eller
tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller
byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna
allmänna intressen.

Den som genom expropriation eller annat sådant förfogande
tvingas avstå sin egendom skall vara tillförsäkrad ersättning
för förlusten. Sådan ersättning skall också vara tillförsäkrad
den för vilken det allmänna inskränker användningen av mark
eller byggnad på sådant sätt att pågående markanvändning inom
berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller skada
uppkommer som är betydande i förhållande till värdet på denna
del av fastigheten. Ersättningen skall bestämmas enligt grunder
som anges i lag.

Samtliga fastigheter skall ha ett väl utbyggt vägsystem med skogsbilvägar. Anledningen till att vi satsar på detta är att naturens krafter blir allt svårare att förutse. Det regnar mycket mer under korta perioder och temperaturerna växlar snabbt. Utan transportvägar fastnar vi i att inte kunna utföra åtgärder i skogen där de behövs. Samtliga större fastigheter skall vara självförsörjande med egna täkter på grus och krossmaterial. Vi producerar hellre bergkross lokalt än att bidraga till miljöförstöring genom att betala för långväga transporter.

Vi har fattat ett beslut om att stänga våra egna vägar med bommar. Anledningen till detta är att det blir för kostbart när andra kör sönder våra privata vägar.

Vi bygger oftast breda öppna gator vid våra vägar. Anledningen till detta är:
a) att de öppna stråken kan utgör brandgata
b) att det kan finnas unga lövträd som kan utgöra mat för alla djur
c) solen torkar upp vägarna och det blir betydligt bättre bärighet

Vi renoverar löpande alla vattenvägar. Vi lägger ner mycket resurser på att tillse att vattnet försvinner från våra marker.

För en skogsägare är det viktigt med rörligt markvatten.

Dessutom tillser vi att det finns vägar ner till vattenhål, diken och sjöar.
Det är viktigt att kunna komma till vatten och placera ut brandpumpar vid en skogsbrand.

Lantbruk

Hvalfisken vill inte bidraga till miljöförstöringen som pågår genom det traditionella jordbruket. Vi anser att hela livsmedelsproduktionen bör genomgå en speciell granskning eftersom det traditionella jordbruket vräker ut gödsel, kväve och fosfor på åkrarna och dessutom använder stora mängder gift och ännu större mängder med drivmedel för att köra alla maskiner. Dessutom sker detta med en väldigt låg avkastning för markägarna.

Tyvärr finns det alltför många människor som inte har förstått hur illa naturen mår av detta. Dessa ger favör åt det “Svenska öppna landskapet”. Detta är inte en företagsmodel som går att följa om man vill bevara naturen och inte förlora pengar vilket är varför Hvalfisken inte gör det. Vi har försökt driva traditionellt och ekologiskt jordbruk, men slutat. Vi har istället startat ett av Sveriges mest ambitiösa program för att plantera energiskog på åker. Detta ger en bättre avkastning för oss som markägare samtidigt som vi bidrager till en mycket miljövänligare värld eftersom jordbruket förstör mer än det ger medans energiskog endast tillför naturen.

Har du några frågor eller funderingar? Kom i kontakt med oss