Miljö & hållbarhet

För oss på Hvalfisken är miljö och hållbarhet viktigt. Läs mer om hur vi jobbar med dessa frågor.

Vår hållbarhetspolicy

Jordbruksmark

Hvalfisken vill inte bidraga till miljöförstöringen som pågår genom det traditionella jordbruket. Vi anser att hela livsmedelsproduktionen bör genomgå en speciell granskning eftersom det traditionella jordbruket vräker ut gödsel, kväve och fosfor på åkrarna och dessutom använder stora mängder gift och ännu större mängder med drivmedel för att köra alla maskiner. Dessutom sker detta med en väldigt låg avkastning för markägarna.

Tyvärr finns det alltför många människor som inte har förstått hur illa naturen mår av detta. Dessa ger favör åt det “Svenska öppna landskapet”. Detta är inte en företagsmodel som går att följa om man vill bevara naturen och inte förlora pengar vilket är varför Hvalfisken inte gör det. Vi har försökt driva traditionellt och ekologiskt jordbruk, men slutat. Vi har istället startat ett av Sveriges mest ambitiösa program för att plantera energiskog på åker. Detta ger en bättre avkastning för oss som markägare samtidigt som vi bidrager till en mycket miljövänligare värld eftersom jordbruket förstör mer än det ger medans energiskog endast tillför naturen.

“Men vi behöver alla jordbruk!” har vi fått höra. Detta är inte sant. Studier visar att i västvärlden köper vi dubbelt så mycket mat som vi gör av med. Vi kastar således ungefär 50% av det vi köper. Lägg sedan till att många människor i väst äter ungefär dubbelt så mycket som de bör. Detta ger således den enkla slutsatsen att vi behöver en fjärdedel av maten som produceras idag. Denna enorma överkonsumption har lett till att problemen med överviktiga personer och fetma blivit allt större över kontinenterna.

Sensmoralen är i grund och botten enkel:
“Om vi människor kan lära oss att vi tillagar mindre portioner med mat och äter upp det vi tagit på tallriken kan vi minska ner livsmedelsproduktionen rejält vilket ger upphov till mer skog som hjälper ozon-lagret att återställas och naturen att återbyggas.”

Nationella poppelkommissionen lanserar en ny webbsajt med praktiska tips till odlare

Poppelkommissionen, där representanter för forskare, odlare och myndigheter ingår, verkar för bättre nyttjande av poppel och salix. På webbsajten www.npcsweden.se presenteras de olika trädslagens anläggning och skötsel. Det finns också information om produktivitet, skador och sjukdomar.

Information

Betesmark

Vi är av uppfattningen att det är bättre för oss människor att jaga och äta vilda djur än att försöka stänga in djur i lador och betesfållor och mata dem med dåligt foder och med kemiska tillsatser samt med antibiotika. Vi vill inte bidraga till detta miljöslitage genom att arrendera ut marker till djurhållning.

Dessutom kan gammal betesmark med fördel betas naturligt av de vilda djuren tills betet växt igen. Vi vill heller inte stängsla av mark i naturen, eftersom det utgör ett hinder och en fara för de vilda djuren som för människor. Vi vill att all vår mark skall vara lätt att röra sig över.

Skogsbilvägar & täkter

Samtliga fastigheter skall ha ett väl utbyggt vägsystem med skogsbilvägar. Anledningen till att vi satsar på detta är att naturens krafter blir allt svårare att förutse. Det regnar mycket mer under korta perioder och temperaturerna växlar snabbt. Utan transportvägar fastnar vi i att inte kunna utföra åtgärder i skogen där de behövs. Samtliga större fastigheter skall vara självförsörjande med egna täkter på grus och krossmaterial. Vi producerar hellre bergkross lokalt än att bidraga till miljöförstöring genom att betala för långväga transporter.

Vi har fattat ett beslut om att stänga våra egna vägar med bommar. Anledningen till detta är att det blir för kostbart när andra kör sönder våra privata vägar.

Vi bygger oftast breda öppna gator vid våra vägar. Anledningen till detta är:
a) att de öppna stråken kan utgör brandgata
b) att det kan finnas unga lövträd som kan utgöra mat för alla djur
c) solen torkar upp vägarna och det blir betydligt bättre bärighet

Diken & avvattning

Vi renoverar löpande alla vattenvägar. Vi lägger ner mycket resurser på att tillse att vattnet försvinner från våra marker.

För en skogsägare är det viktigt med rörligt markvatten.

Dessutom tillser vi att det finns vägar ner till vattenhål, diken och sjöar.
Det är viktigt att kunna komma till vatten och placera ut brandpumpar vid en skogsbrand.

Avloppsanläggningar

Vi tillser alltid att våra fastigheter har avloppsanläggningar av högsta kvalitet.

Så ofta vi kan anlägger vi reningsverk istället för traditionella avloppslösningar.

Färskvatten

Vi borrar alltid efter rent vatten och vi är noga med att sköta våra vattenkällor.

Förnyelsebar energi

Vi strävar efter att våra fastigheter skall vara självförsörjande på el och värme. Vi satsar på vindkraft och att våra hus har en låg energiförbrukning. Våra hus byggs alltid så att de kan värmas upp med ved från våra skogar. Den underhållsvärme som behövs skall vara sparsam och genereras genom vind- vatten- eller solkraft.

Vi äger egna vindkraftverk och solceller. Vi producerar egen el och säljer överskottsel. Vi äger även fastigheter med vindkraftsparker.

Äldre ekonomibyggnader

Vi säljer de byggnader som går. Det som inte går att sälja river vi ner och återanvänder så mycket material som det går. Det finns inget värde i att behålla byggnader som inte längre är ändamålsenliga. Det går oftast att återanvända taktegel, fönster, dörrar och stommar. Även betongbjälklag mm går det att mala ner och använda till underhåll av vägar.

Egna minisågverk

Vi har egna minisågverk och kan såga det vi behöver direkt från skogen. Det gör att vi kan få fram bra virke till underhåll av våra anläggningar och byggnader.

Liten egen maskinpark

Vi använder gärna lokala entreprenörer de få timmar vi behöver hjälp med maskiner. Vi anser detta betydligt bättre för naturen och är billigare för oss.

Vilt & vilthägn

Vi försöker på alla sätt skapa goda förutsättningar för att vilda djur skall trivas på våra marker. Vi upplåter rättigheter till jägare att få jaga på våra olika marker.

Vi har de högsta krav man kan ha för att detta skall ske på ett etiskt och korrekt sätt där djurens lidande skall minimeras. Vi tillser att det finns vattendrag som är i gott skick med bra vatten samt placerar ut saltstenar. I vissa fall hjälper vi också djuren med utfodring under de tider som det kan vara svårt för dem att klara sig. Detta kan ske med foderautomater och med ensilagebalar.

Eftersom vi drabbast hårt av granbarkborreangreppen genomför vi stora planteringar av tall. För att skydda dessa unga plantor använder vi oss av ett miljövänligt medel som gör att plantorna inte betas av älg och rådjur. Denna viltbesprutning kommer fortsätta i alla ungskogar utanför vilthägnet. Vi stängslade hela järnvägen för länge sedan. Anledningen var att vi villa stoppa den stora mängd djur som blev överkörda av tåget. Stängslingen av järnvägen blev mycket lyckad och Hedensberg har idag väldigt fina viltstammar.

Vilthägn Hedensberg, Västerås

Vi har nu fått tillstånd att upprätta vårt vilthägn på Hedensberg om totalt ca 430 hektar på Hedensberg. Det kommer att byggas under 2022 och vara i full drift under 2023.

Allmänheten kommer erbjudas övergångar så att inte det rörliga friluftslivet blir hindrat. I hägnet kommer det finnas Dovhjort, Vildsvin och Mufflonfår. Syftet med hägnet är köttproduktion och jakt.

Vi anser att denna verksamhet är av mycket stor vikt för morgondagens verksamhet på Hedensberg. I bilagor finns här tillståndet samt en karta som visar utsträckningen.

Antalet djur skall balanseras mot tillgången på hur mycket foder som marken producerar. Till detta kommer vi ha foderautomater och ensilagebalar.

Hägnet skall också ses i det sammanhanget att vi blivit väldigt hårt drabbade av granbarkborrar och avverkat ner massor av gran för tidigt. I princip samtliga planteringar är tallar och för oss är det då en stor fördel att  det inte kommer att finnas älgar och rådjur inne i hägnet. Vår bedömning är att vår ungskogar kommer att utvecklas mycket bättre i samklang med dovhjort, vildsvin och mufflonfår.

Dokument

AKTUELLT

Nyheter från Jordbruksverket - Energigrödor ger mer än energi

Om man planerar odlingar av energigrödor, exempelvis salix och poppel, på rätt sätt kan de bidra med många olika miljönyttor. Det är inte bara lantbrukare som aktivt kan planera för att ta tillvara på nyttorna utan även offentliga aktörer som kommuner. Det går att använda grödorna som vegetationsfilter för vattenrening, uppsamling av slam, minska kadmiumhalten eller för att rena förorenad mark.

Har du några frågor eller funderingar? Kom i kontakt med oss