Om Hvalfisken

AB Hvalfisken grundades 11 juni 1991. Företaget  ägs av familjen Wahlström.

AB Hvalfisken äger ca 16.000 hektar mark i Sverige, det mesta skogsmark. Egendomarna finns i 7 län och 16 kommuner, som t.ex. Västerås och Trosa.

Om Hedensbergsegendomen.

Hedensberg var fideikommiss i 230 år tills Hvalfisken förvärvade egendomen 2006. Herrgårdsbyggnaden blev byggnadsminne 1987. Traditionell jordbruksverksamhet är i princip avvecklad. Herrgårdsbyggnad med brukningscentrum håller på att utvecklas för verksamheter med stora pågående investeringar. Vi har ansökt om att få bygga rum av den f d ladugården, utgörande 45 rum med 4 bäddar per rum. Vår uppfattning är att detta är det bästa sättet att ta tillvara de fina värden som finns och göra allt tillgängligt för många flera människor.

Hedensbergsegendomen innefattar ca 1630 ha mark belägen med sina södra delar angränsande befintlig bostadsbebyggelse i Tillberga norr om järnvägen. Vi har lämnat in en ansökan om detaljplaneläggning till befintliga bostadskvarter av de marker som ligger omedelbart norr om Tillberga och som omfattas av tätbebyggelse i gällande fördjupad översiktsplan.

Om Trosaegendomen

Denna egendom består av mark som en gång tillhört Thureholms slott. Under olika århundraden såldes mark av och privata ägare kom att äga olika delar. Sedan bestämde sig Svenska Staten för att köpa in marken på Tureholmshalvön för att bygga en kärnkraftreaktor. Vattenfall köpte så mycket mark som det gick 1965 för att förbereda ett kärnkraftsverk på Käftudden. Kärnkraftverket skulle ligga endast ca 5 km söder om Trosa. Det var Vattenfall som med stöd av lokala politiker och Statens kärnkraftsinspektion ville bygga ett fullskaligt kärnkraftverk vid Käftudden i Trosa Kommun. Nu hamnade till slut reaktorn i Forsmark och Vattenfall beslutade sig för att sälja marken. AB Hvalfisken förvärvade egendomen 1992 och har efter det köpt flera grannar. Egendomen har sitt driftscentrum nere i Ålviken. Idag uppgår egendomen till 983 hektar och ligger huvudsakligen på Tureholmshalvön.  En del av fastigheten är Ekebonäs, som ligger på vägen mellan Trosa och Västerljung. Här har AB Hvalfisken ansökt om detaljplaneläggning av bostäder i enlighet med gällande översiktsplan. Dessutom har vi ansökt om en detaljplaneläggning av Gillbergsvik på halvöns norra sida. Denna detaljplan handlar om en förtätning och är en utveckling av ett område som idag saknar ordentliga bryggor samt kommunalt vatten och avlopp.