Information kommunicerad med Trosa Kommun, Länstyrelsen Södermanland och närboende i Trosa

Energiskogsplanteringar är en del av det moderna jordbruket som EU har beslutat och som sedan även beslutats i Sverige.

Energiskog är en godkänd plantering som till fullo följer alla regler som samhället satt upp. Sedan några år tillbaka godkänner Länsstyrelsen och Jordbruksverk även Poppel och Hybridasp såsom energiskog. Beträffande denna energiskog skiljer den sig mot det som de flesta associerar med energiskog.

Historiskt använde de flesta sig av Salix som energigröda. Salixen påminner om vass till utseende och har en relativt kort omloppstid. Poppel och Hybridasp blir vackra träd och i detta fall godkänner man omloppstiden 20 år. Hybridaspen och Poppeln växer snabbt och blir rejäla lövbärande träd. När dessa träd skördas efter 20 år är de rejält stora. Dessa träd är idealiska för att sälja till biobränsle, tex till värmeverken.

Vi har haft kontakt med såväl Jordbruksminister Eskil Erlandsson som förre Miljöministern Andreas Carlgren och fått information av dem att energiskog är något som samhället är positiv till och rekommenderar. Det finns mycket bra basinformation att ta del av tex i Jordbruksverket “Minskade växtnäringsförluster och växthusgasutsläpp till 2016” – Rapport 2010:10, från april 2010. Här kan man bl a läsa om de mål som finns för minskade utsläpp av kväve och fosfor till Östersjön. Detta följer helt de riktlinjer som det finns enighet kring från Helsingforskonventionen, BSAP (Baltic Sea Action Plan), Kyotoprotokollet och Köpenhamnsdiskussionerna.

Alla dessa strävar efter att vi måsta hjälpas åt att rädda Östersjön. Vi har även haft kontakt med Östersjöstiftelsen som verkligen önskar se att Östersjön räddas.Omställning 90-94 och Ädellövsplantering

De olika omställningar som erbjudits från Länsstyrelsen och erbjuds från Skogsvårdsstyrelsen innebär en omklassning av åkermark till skogsmark. Vi har anlagt såväl björkskog som ädellövskog på vår mark i Trosa. Vi har dessutom anlagt en del granskog på mindre åkrar som varit olämpliga för annat. I fallet med energiskog kvarstår åkermarken som åkermark och klassas inte om som skogsmark. För vår del kan Ni se björkskogsplantering strax norr om Lövhagen, respektive ädellövsplanterings granne med Lagnövikens villaägareförening.

Det finns också mindre granplanteringar vid Lövhagen, vid Bredsätter och strax nordost om Eriksdal, efter Bredsättersvägen. Det är viktigt att komma ihåg att dessa skogsplanteringar inte är samma sak som energiskog.

En snabbväxande energiskog är en lövbärande vacker skog som snabbt blir en fager del av naturen.Våtmark och småvatten

Rätt nära Lövhagen, väster om Lagnövikens villaområde har vi tillsammans med Länsstyrelsen anlagt ett småvatten. Detta är ett relativt stort “småvatten” och har som funktion att dels utgöra “kvävefälla” för åkrar, dels utgöra drivbänk för insekter, men även tjänstgöra som vatten för ett rikt fågel och djurliv. Denna sjö är numera väldigt välbesökt av såväl fågel som olika viltarter. Dessutom ligger denna sjö strategiskt placerad just under ett överflygningsstråk för väldigt mycket fågel.Rörliga friluftslivet

Åkrar är inte allemansrättsligt tillgängliga. Det är mycket olämpligt att gå i plöjda, harvade eller nysådda åkrar. Det är heller inte bra att gå i sädesfälten och detta respekteras av allmänheten. Den gång allmänheten kan beträda en åker är direkt efter att skörden har tagits in. Då finns det en kort period då det faktiskt går att beträda “stubbåkern”. Åkrar har sålunda en väldigt liten användning för det rörliga friluftslivet.Genom att anlägga energiskog med Poppel eller Hybridasp skapas stora arealer som faktiskt allmänheten kan beträda. Det är klart att alla som beträder en plantering måste vara försiktiga när plantorna är små och känsliga, så att de inte påverkas. I takt med att träden växer kommer det att bli lättare att vandra i dessa skogar. Det är sålunda en missuppfattning att det rörliga friluftslivet skulle begränsas genom anläggande av Poppel eller Hybridasp. Nackdelen med Hybridasp är att den kräver stängsling.

Vår avsikt är att använda Poppel och därigenom skulle vi slippa fula och tråkiga stängsel. Totalt sett innebär detta att det rörliga friluftslivet vinner på energiskogsplantering. I de framtida energiskogarna kommer många kunna vandra, plocka bär och svamp och njuta av ren luft.

Vi kommer att plantera energiskog i stort följande ett system av raka plant-rader och cirka 3 ggr 3 meters förband. Detta kommer att ge väldigt vackra lövskogar som allmänheten kommer att kunna röra sig i, till skillnad mot dagens åkrar.


Växt- och djurliv

Åkrar har inget växtliv att tala om. En åker som brukas av en lantbrukare är ju en helt artificiell fråga, där lantbrukaren varje år beslutar vilken gröda som skall användas och med vilken planerad växtföljd. Att ändra sig från spannmål till t.ex. Poppel är en utredd fråga som samhället stöder.

Det finns massor av utredningar gjorda inom myndigheter och skolor som visar detta. ( se bl.a. skriften ovan) Hybridaspen tillför djurlivet så mycket foder så att den måste stängslas. Stängslar man den inte betas den så pass hårt så den dör. Även Poppel betas av t.ex. Älgen, men detta trädslag tål på ett annat sätt betningen.

Totalt sett tillförs således en massa foder och en fin miljö för djur och fåglar att bo i. När väl skogen anlagts och klarat av att etablera sig tillförs även en helt annan variation i de växter och örter mm som kommer att växa på marken. Energiskog tillför såväl djur- som växtlivet stora värden.Proportionalitet och anpassning

Eftersom det i Sverige finns så pass mycket intresse för “öppna landskap” har vi för närvarande valt att behålla följande åkrar öppna.1) Åkrarna nere vid Skogstorp efter Utterviksvägen

2) Alla befintliga åkrar mellan Bredsätter och den anlagda sjön

3) Åkrarna på Ekebonäs, väster om Thureholms Slott.

4) vi kommer också att behålla några mindre arealer nära vackra ekbackar och ev. fornminnen mm som Länsstyrelsen önskar.Miljöperspektiv


Att ställa om åkrar till energiskog är en väldigt stor vinst för samhället, sett ur miljön. Eftersom Trosa Kommun har en profilering inom miljöfrågorna kommer vi här att gå igenom de vinster som samhället får.Round-up


Vid anläggandet av energiskog måste ogräset bort. Därför sprutar man en gång, sedan sprutar man inget mer alls i framtiden. Återbeskogningen sker utan round-up.


Energiskog kontra traditionellt jordbruk

Round-Up

69 ha ggr 4 liter = 276 liter vid anläggandet.
 Som “klassisk åker”, 96 liter per 6 år, dvs 320 liter per 20 år.


Slutsats:
 Round-up behövs vid anläggandet av Energiskog , sedan försvinner användningen av detta gift helt från åkrarna. Efter 17 år går samhället med miljövinst på energiskogen, sett ur perspektivet round-up. Kväve


Höstvete kräver i Trosa kommun (enl. Jordbruksverkets rek. skördenivåer) 100 kg kväve/ha. Detta motsvarar 400 kg Axan/ha.
På 69 hektar behövs 27,6 ton kväve per år. Vid anläggande av energiskog försvinner detta direkt. Här har samhället en väldigt stor vinst direkt.


Slutsats: Stor miljövinstFosfor


Det behövs ca 10 kg/ha tex NP27-5. På 69 hektar behövs det 690 kg fosfor per år. Vid anläggande av energiskog försvinner detta direkt. Här gör samhället en stor miljövinst direkt.
Slutsats: Stor miljövinstDieselförbrukning

Om vi räknar med 55 liter/ha för plöjning och harvning, 10 liter/ha för sådd mm, säg att det åtgår 100 liter per ha i diesel per år. Vid anläggande av energiskog går det ungefär åt lika mycket som klassiskt jordbruk, kanske t o m lite till. Men sedan försvinner detta fr o m år 2.

Först när man skall gallra energiskogen tex år 14 eller skörda den år 20 kommer man behöva använda diesel. Totalt sett tar jag bort 3 av 20 år.

År 1: lika, dvs 6.900 liter

Från och med år 2 försvinner detta helt. Gallringsåret och slutavverkningsåret tillkommer dock dieselförbrukning, men sett över hela perioden är detta ett väldigt mycket lägre nyttjande.


Slutsats: Väldigt stor miljövinst.Totalt sett blir samhällets miljövinster enorma genom anläggande av energiskog. Förutom det jag påvisat ovan i minskade utsläpp är dessa lövträd stora upptagare av bl.a. kväve i mark och av föroreningar i luften. Eftersom jag inte kan sätta mått på detta summerar jag istället de minskade utsläppen under de första 20 åren.Minskade utsläpp räknat på 69 hektar och 20 år

Minskning av:
-round-up: endast en mindre mängd under den första 20-års-perioden

-kväve: 552 ton i minskning

-fosfor: 13,8 ton i minskning

-diesel: 117,3 kubikmeter i minskning


Dessutom tillkommer “sekundär” miljönytta genom minskat slitage på maskiner, vägar, verktyg, transporter mm.

Syftet med verksamheten.

1) Satsning på biobränslen
2) Satsning på förnyelsebar energi
3) Drastiskt minska utsläppen i Östersjön
4) Skapa kväve- och fosforfällor
5) Klart förbättra förutsättningarna för en friskare Östersjö
6) Öka naturvärdena på Thureholms-halvön
7) Öka möjligheterna för friluftsliv på Thureholms-halvön
8) Sluta upp att tillföra gift, gödning och kemikalier på Thureholms-halvön
9) Skapa betydligt bättre förutsättningar för de boende på Thureholmshalvön

Sammanfattning

Vi har i detta yttrande visat upp att det inte finns något negativt för miljön, djurlivet och det rörliga friluftslivet. Vi har dessutom påvisat de stora miljövinster som samhället gör och som är väldigt bra för oss alla, bra för alla som bor i området, och bra för alla djur och växter. Dessutom finns det ju något riktigt bra med att såväl vi själva som våra barn kan vandra i rena lövskogar utan att behöva utsättas för massor av kväve, fosfor och dieselångor.


Det finns inte heller någon konflikt utifrån Riksintresse, gällande översiktsplan eller miljöperspektiv.

Som Ni förstår har inte vi kommit på detta själva.
Vi är glada över att EU, Sverige, Jordbruksdepartementet, Jordbruksverket och Länsstyrelserna har förstått detta och ger oss möjligheten till denna markanvändning.

AB Hvalfiskens skogsansvarige, Henrik Söderberg finns på Jordbruksverkets hemsida. Henrik har massor av kunskaper i detta ämne och delar löpande med sig av sina kunskaper till andra som behöver råd.

Om Ni önskar mer information hoppas jag att Ni hör av Er.


Med vänliga hälsningar!AB HvalfiskenJonas Wahlström

Dela inlägget:

Relaterade inlägg