Företagsstöd för plantering av energiskog, Hypridasp, Hedensberg

Länsstyrelsen i Västmanlands län har beviljat AB Hvalfisken ett företagsstöd för plantering av ca 148 ha energiskog, hybrid asp, på åkermark vid fastigheten Hedensberg 7:5.

Stödet finansieras delvis från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Omställningen från åker till energiskog på delar av Hedensborgs marker kommer medföra en positiv förändring för miljön i närområdet. När de berörda åkermarkerna beskogas med hybridasp kommer läckaget av kväve och fosfor till Lillån, Sagån och Mälaren att minska.

Efter avverkning har Hvalfisken för avsikt att sälja energiskogen som biobränsle till exempelvis kraftvärmeverk i närområdet.

Företaget AB Hvalfiskens långsiktiga mål är att vårda och maximera de skogliga tillgångarna. Detta sker i form av en genomtänkt strategi med plantering av rätt trädslag på skogsmark, åkermark och betesmark. Hvalfisken genomför ett av Sveriges mest ambitiösa program med plantering av energiskog på åkermark.

Dela inlägget:

Relaterade inlägg