Information till närboende kring Trosaskogen

Till Dig som är närboende till de planteringar av Poppel (s.k energiskog) som vi genomför på Trosaskogen.

Vi har förstått och läst i lokal media och att det finns en oro och skepsis gentemot de planteringar av energiskog som vi är på väg att anlägga på Trosaskogen. Vi vill därför med detta brev berätta lite mer om vårt syfte med energiskogen, hur den kommer att se ut och vad vi i övrigt planerar på våra marker. Vi hoppas på så sätt att Ni istället för oro ska känna Er långsiktigt trygga med oss som fastighetsägare och att Ni även ska se våra energiskogsplanteringar som en tillgång.

Energiskog i Sverige brukar traditionellt förknippas med salix – ett snabbväxande, buskartat lövträd som, när det planteras i ensartade bestånd, bildar närmast ogenomträngliga busksnår. Vår energiskog kommer huvudsakligen INTE att bestå av salix. Det vi satsar på är istället främst poppel och hybridasp. Poppeln når normalt imponerande omfång och är ett relativt vanligt allé- och parkträd i Sverige sedan mer än 100 år. Poppeln är släkt med vår vanliga svenska asp och således ett träd som normalt växer i ett klimat likt det vi har i Sverige. Trädet påminner utseendemässigt mycket om aspen; poppelns blad är mera pyramidformade än aspens och poppeln blir ofta både högre och får en grövre stam. Hybridaspen är till utseendet närmast identisk med vår svenska asp.

Våra energiskogsplanteringar kommer, när de växer upp, därför att starkt påminna om en vanlig aspskog, med den främsta skillnaden att aspar naturligt mycket sällan tillåts att bilda så stora bestånd som våra planteringar kommer att omfatta. Vi planerar visserligen att avverka vår energiskog redan när den nått cirka 20 års ålder, men både hybridaspen och poppeln växer så snabbt att de hinner bilda en relativt promenadvänlig skog flera år innan de avverkas. Träden i vår energiskog planteras i förband om 3 gånger 3 meter, vilket innebär att det finns utrymme att promenera och röra sig i denna skog. Det enda man som besökare i vår energiskog bör tänka på är att vara försiktig när plantorna är små, så att man inte skadar eller trampar ned dem. Energiskogen kommer också att gallras en gång under sin omloppstid, vid omkring 14 års ålder.

Våra energiskogsplanteringar är således tillgängliga för friluftsliv, precis som vilken annan skog som helst. Vår energiskog tillför också något som det numera finns mycket litet kvar av i Sverige – nämligen lövskog. De flesta av landets lövskogar är sedan länge omvandlade till just åker- eller ängsmark.

Vi har förstått att det finns en uppfattning att våra energiskogsplanteringar permanent kommer att omvandla åkermarken till skog. Så är INTE fallet. Åkermarken som vi planterar energiskogen på kommer även fortsättningsvis att klassas som åker. Att rent fysiskt återställa en energiskogsplantering till åkermark igen är dessutom okomplicerat. Efter avverkning, stubbrytning och fräsning av jordlagret är marken åter gångbar som åker. Till skillnad från tall eller gran orsakar energiskog med poppel eller hybridasp inte heller någon naturlig markförsurning eller annan förändring som försämrar jordlagrets beskaffenhet. Tvärtom så förbättrar poppel och hybridasp istället markkvaliteten genom att de tar upp kväve ur marken. Dessutom förbättrar poppeln förutsättningarna för en eventuell framtida växtodling på marken, genom att rötterna bryter igenom markstrukturen och skapar bättre förutsättningar för vattengenomströmning samt att bladfallet ökar på jordens mullager, med mera.
Värt att nämna är också att en poppel- och hybridaspplantering även är positiv för djurlivet i omgivningen genom att den erbjuder skydd för fåglar och marklevande smådjur, vilket i sin tur ökar tillgången på mat för rovfåglarna. Även rådjur och andra klövdjur söker gärna skydd i trädbestånd i jordbrukslandskapet.

Detta planterar vi också

För att underlätta för klövviltet anlägger vi också ett antal viltåkrar på våra marker. Eventuellt kanske vi också anlägger några mindre arealer vall. Vi kommer också att anlägga fler vägar i området, så våra åtgärder kommer sammantaget att öka tillgängligheten på våra marker för friluftslivet.

Därför planterar vi energiskog

Energiskog med poppel och hybridasp är en marktyp som utgör ett positivt bidrag till skogslandskapet, även ur miljösynpunkt. Energiskog innebär en mycket mindre negativ påverkan på miljön än konventionell växtodling. Det är bara vid själva anläggandet av energiskogen, det vill säga under de två första åren, som marken utsätts för lika stor miljöbeslastning som konventionell växtodling. Marken behöver plöjas och harvas även när man ska plantera hybridasp och poppel. Men medan växtodling innebär en likstor miljöbelastning från traktorernas dieselavgaser och markbearbetning varje år, så kräver den anlagda energiskogen bara en miljöbelastande åtgärd – gallring – innan slutavverkningen. Det konventionella jordbruket däremot, kräver enorma mängder diesel.

Omställningen från åker till energiskog på delar av Trosaskogen marker kommer också att medföra en positiv förändring för miljön i närområdet. När de berörda åkermarkerna beskogas med hybridasp eller poppel kommer läckaget av kväve och fosfor. Efter avverkning har vi för avsikt att sälja energiskogen som biobränsle till exempelvis kraftvärmeverk i närområdet

Dela inlägget:

Relaterade inlägg