Information vid önskemål från grannar, vägföreningar och andra

Vårt företag är en stor markägare och vi har väldigt många grannar och andra intressenter som löpande tillskriver oss med olika former av önskemål om åtgärder på eller som påverkar vår mark.

Vårt företag är en stor markägare och vi har väldigt många grannar och andra intressenter som löpande tillskriver oss med olika former av önskemål om åtgärder på eller som påverkar vår mark. I den mån vi har möjlighet och kan komma överens tillmötesgår vi gärna detta, men vår grundinställning är att äganderätten alltid ska värnas och att vi ska kompenseras för den tid och kostnader som hanteringen av detta medför. Det betyder bland annat att Ni själva måste ta ansvar och återställa olika skador som kan uppstå på exempelvis våra vägar. En grundinställning är också att byggnationer får ske så långe den sker 4,5 meter från fastighetsgräns.

Om Ni har önskemål om exempelvis:
a) förvärv av mark som tillskott till tomt
b) ändring av vägar, vägtrummor, beläggning och annat
c) avverkning, beskärning av träd och buskar
d) bortforsling av nedfallna träd
e) elanslutningar
f) placering av avlopp eller utlopp till avlopp
g) dränering, dikesrensning
h) nyttjanderätter mm

Tillskriv oss gärna med önskemålet i ett sammanfattande e-mail som rubriceras ”ANSÖKAN”. AB Hvalfisken har inte själva möjligheten att hantera detta, utan ansökan sänds därefter vidare till en jurist som hanterar ärendet och kontakten.
Grundläggande förutsättningar för att nå en överenskommelse om önskad åtgärd är att AB Hvalfisken får marknadsmässig ersättning för åtgärden eller nyttjanderätten. Dessutom vill AB Hvalfisken få skälig ersättning för nedlagd tid och andra kostnader som hanteringen av önskemålet kan medföra.
Ansökan skickas via mail. För hanteringen av Er ansökan önskar vi att Ni betalar in en ansökningsavgift om 5000 kronor. Vid överenskommelse om genomförande av åtgärden görs avdrag för avgiften mot överenskommen ersättning. Kan vi inte tillmötesgå Ert önskemål eller når vi inte en överenskommelse, återbetalas ansökningsavgiften med avdrag för uppkomna kostnader i behandlingen av ansökan.

Dela inlägget:

Relaterade inlägg